Miljöpolicy

Servanets verksamhet ska utföras med stor hänsyn till miljön och med metoder som främjar en hållbar utveckling. Miljön ska vara en naturlig del av arbetet i varje ansvarsområde och där förbättringsarbetet har lika hög prioritet som övrig verksamhet.
Vi ska förbättra våra anläggningar, metoder och rutiner för att minimera negativ påverkan på miljön och förebygga miljörelaterade olyckor där lagstiftningen och andra krav endast utgör en miniminivå.
Vi ska aktivt samarbeta med våra ägare, kunder, myndigheter och andra intressenter.
Vi ska stimulera vår personal till engagemang, delaktighet och ansvar i miljöarbetet genom utbildning och information.
Vi ska minska antalet kemikalier och andra produkter och där möjlighet finns, byta mot mindre miljöpåverkande produkter.
Vi ska arbeta för att successivt minska utsläppen från våra transporter.
Vi ska alltid bedöma och utvärdera leverantörers och entreprenörers miljöarbete.