Tillgänglighet för ServaNets hemsida

Den här sidan beskriver hur Sundsvall Elnäts hemsida uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem och anpassa sidan för att så många som möjligt ska kunna använda den.

Hur tillgänglig är webbplatsen?


Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga.
Länkarna nedan leder till detaljerad information om vilka tillgänglighetsproblem du kan möta i olika användningssituationer.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?


Om du behöver innehåll från ServaNets hemsida som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss.
Du kan kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet


Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, skicka ett mail till så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn


Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet


Den här webbplatsen är inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt


Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Bristande förenlighet med lagkraven

Problem vid användning utan synförmåga


 • De videor som sedan tidigare finns publicerade har ingen syntolkning. Filmerna används för att förstärka ett reklambudskap och det finns tillhörande text som beskriver filmernas övergripande budskap.
 • Sidan har vissa brister i koden gällande struktur. Det gäller främst namngivning av element som förtydligar dess funktion. Detta medför att innehållet inte är fullt tillgängligt.
 • Generellt är hemsidans kod uppbyggd enligt en logisk ordning, men det finns brister på vissa specifika sidor. Ett arbete pågår med att undersöka och korrigera detta.
 • Vissa sidor har brister när det handlar om att kunna navigera med enbart tangentbord.
 • Det finns idag ingen möjlighet att ta sig direkt till huvudinnehållet med bara tangentbordet.
 • Generellt följer sidan en logisk tab-ordning, men vi undersöker och åtgärdar om det finns några specifika sidor med brister.
 • Länkar som inte är tydligt beskrivna åtgärdas löpande.
 • Vi säkerställer löpande att rubriker och ledtexter är tillräckligt beskrivande.
 • Brister i kodens uppbyggnad för att följa HTML-standarder justeras och säkerställs löpande vid utveckling.
 • Beskrivande kod saknas för utfällbart innehåll. Vissa iFrame-element saknar beskrivande "title" och dessa uppdateras löpande.
 • Statusmeddelanden presenteras inte korrekt när en användare lägger en tjänst i kundvagnen.
 • Facebook-chatten (tredjepart) är ej anpassad. Ingen egen åtgärd kommer vidtas då vi tillhandahåller andra kontaktvägar för supportärenden.

Problem vid användning med nedsatt synförmåga


 • Vid inzoomning uppstår svårigheter att navigera i vissa funktioner. Bland annat Facebook-chatten (tredjepart),ingen egen åtgärd kommer vidtas för att åtgärda chatten då vi tillhandahåller andra kontaktvägar för supportärenden.
 • Bilder med text används i vissa fall istället för text. Detta korrigeras löpande.
 • Facebook-chatten (tredjepart) är ej anpassad när användaren zoomar in på sidan. Ingen egen åtgärd kommer vidtas då vi tillhandahåller andra kontaktvägar för supportärenden.

Problem vid användning med nedsatt färgseende


 • En färg i ServaNets grafiska profil som används på flera element på hemsidan har ett lågt kontrastvärde. Ett arbete pågår med att se över den grafiska profilen och i samband med detta åtgärdas färgerna på hemsidan.

Problem vid användning med nedsatt finmotorik eller styrka


 • Vissa sidor har brister när det handlar om att kunna navigera med enbart tangentbord.
 • Det finns idag ingen möjlighet att ta sig direkt till huvudinnehållet med bara tangentbordet.
 • Generellt följer sidan en logisk tab-ordning, men vi undersöker och åtgärdar om det finns några specifika sidor med brister.
 • Undersökning pågår för att säkerställa att det finns korrekta beskrivningar för samtliga interaktiva objekt.

Problem vid användning med nedsatt rörlighet


 • Undersökning pågår för att säkerställa att det finns korrekta beskrivningar för samtliga interaktiva objekt.

Brister för support.servanet.se


På vår subdomän support.servanet.se finns felsökningsverktyg och funktion för våra kunder att registrera sig för driftavbrott. Dessa sidor uppfyller idag inte kraven för tangentbordsstyrning och har brister gällande kontraster i färger. Ingen åtgärd är planerad då vi även tillhandahåller dessa tjänster genom andra kontaktvägar.

Hur vi testat webbplatsen


 • Vi har gjort en självskattning (intern testning) av ServaNets hemsida tillsammans med webbyrån
 • Eklundh.com som tillhandahåller hemsidan
 • Senaste bedömningen gjordes den 21 september 2020.
 • Redogörelsen uppdaterades senast den 22 september 2020.
Vår ambition är att ha åtgärdat de viktigaste kända tillgänglighetsproblem senast den 31 december 2020.