aktuellt2
Europeiska Dataskyddsförordningen ersätter Personuppgiftslagen 25 maj

Den 25 maj i år träder den nya Europeiska Dataskyddsförordningen i kraft inom hela EU och ersätter den svenska Personuppgiftslagen. Mycket är sig likt men kraven på hur personuppgifter får behandlas skärps.

Vad innebär det här för dig?

För att fullgöra våra åtaganden mot dig som kund behöver vi registrera och behandla olika personuppgifter om dig. Då är ServaNet så kallat Personuppgiftsansvarig.
När du ingår avtal med ServaNet, eller på annat sätt nyttjar våra tjänster, så lämnar du ditt samtycke till vår behandling av dina personuppgifter, i enlighet med Dataskyddsförordningen.
Uppgifterna sparas så länge det är nödvändigt för att fullgöra avtalet, eller så länge lagstiftningen kräver det.
Personuppgifterna kan även komma att behandlas av ServaNet för att genomföra marknadsanalyser och upprätta statistik, för marknadsföringsändamål samt för att utvärdera, utveckla och informera om tjänster och produkter. Allt detta för att vi ska kunna utveckla och förbättra vår verksamhet till nytta för dig.
Personuppgifter kan även komma att lämnas till, eller hämtas från, kreditupplysningsföretag för bedömning av dina ekonomiska förutsättningar att fullgöra avtal med oss. Personuppgifter kan även behöva uppdateras mot offentliga och privata register.
I vissa fall anlitar vi underleverantörer för att utföra arbete åt oss. Det gör vi i syfte att utveckla, förbättra, sälja produkter/tjänster och bygga ut fibernätet. När det sker upprättar vi så kallade personuppgiftsbiträdsavtal för vidare hantering av dina personuppgifter. Personuppgifterna kan då komma att hämtas in från eller lämnas ut till tredje part, exempelvis till ett koncernföretag eller andra samarbetspartners.
ServaNet kommer dock inte att lämna ut dina personuppgifter till länder utanför EU/EES.
ServaNet behandlar inte dina uppgifter genom automatiserat beslutsfattande eller för automatisk profilering.

Dina rättigheter i med nya förordningen

Du har rätt att begära tillgång till de personuppgifter som ServaNet lagrar om dig. Du kan även begära en rättelse av felaktiga personuppgifter eller begränsning av vår behandling av dina personuppgifter.
Du har dessutom rätt att begära radering av dina personuppgifter om du anser att vi behandlar uppgifterna felaktigt eller om du anser att rättslig grund saknas. Då gör vi i så fall en bedömning av din begäran.
Du har rätt att få personuppgifter som du själv lämnat överförda till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet).
Du har rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter.
Om du anser att ServaNet inte har åtgärdat de brister som du har meddelat oss, och att det strider mot Dataskyddsförordningen, har du rätt att lämna klagomål till Datainspektionen.
#inlineditbutton